Székelyföld története három kötetben

2019. március 19.

A munka kritikai tanulságait levonva négyéves kutatási program indult a 19–20. századi székelyföldi önképépítés vizsgálatára.

A Székelyföld történetéről angol nyelvű monográfia is készül.​

Bárdi Nándor (MTA TK Kisebbségkutató intézet) mutatja be a kötetet a videóban.

Az I. kötet felöleli az őstörténettől az 1562-es nagy változásokig tartó időszakot, vagyis a középkort és kora újkort tárgyalja.

A II. kötet az 1562-tól az 1867-ig tartó korszakokat, az Erdélyi fejedelemség és a Habsburg-kor, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc, valamint az abszolutizmus korát öleli fel.

A III. kötet az 1867–1918–1989-es korszakok történetével foglalkozik.

A 2016-ban megjelent három kötet összegezi Székelyföld történetét a megtelepedéstől az 1989-es változásokig. A szerzők a megújult történettudományi felfogás szerint kiterjesztették kutatásaikat a székely múlt legfontosabb kérdéseire. Vannak a források alapján jól meghatározható történetek, de nem kevés az úgynevezett vitatkozó tény is. S bár ezekkel kapcsolatban sok a bizonytalanság, nem maradhattak ki a munkánkból. Ilyen az első kötetből főként az eredetkérdés, valamint a letelepedés, a második kötetből a Habsburg-kor, különösen Mária Terézia és II. József politikájának értékelése, 1848-as forradalom és szabadságharc törvényeinek hatása a székely történelemre, a harmadik kötetben a dualizmus korának, valamint az 1940–1944 közti „kis magyar világ” következményeinek az értékelése.

A háromkötetes szintézis a mai, az eddiginél jóval bővebb ismeretanyag alapján készült. A mai igények szerinti nagy illusztrációs anyag s számos térkép segíti a befogadást, a történelmi korok közti tájékozódást.

http://szekelyfoldtortenete.hrmuzeum.ro/