Mobilitás Kutatási Centrum - projektleírás

A Mobilitás Kutatási Centrum célja a társadalmi, munkaerőpiaci, iskolai és területi mobilitás új összetevőinek az elemzése interdiszciplináris kutatási keretben.
A kutatás tematikai keretét az MTA TK-ban kidolgozott új társadalom modell (integrációs modell) biztosítja, amely a korábban használt rétegződési sémákhoz képest sokkal több társadalmi jellemzőt foglal magában, szignifikáns elemzést biztosít a jelenkori magyar társadalom egyenlőtlenségeinek és az azokat létrehozó társadalmi, gazdasági és politikai mechanizmusok megértéséhez.

A társadalmi, munkaerőpiaci, iskolai és területi mobilitás tendenciáinak a megállapítása, értelmezése és elemzése az integrációs modell fogalmi és empirikus keretében történik, ami sok új szemponttal (pl. értékek, normák, kapcsolatok, integráltság, dezintegráltság, szubjektív társadalmi hely, bizalom, részvétel) gazdagítja a mobilitás valódi dimenzióinak, objektív és szubjektív okainak a feltárását. A projekt új adatfelvételt is tervez a Mikrocenzusban nem szereplő kérdések elemezhetővé tételéhez. Az elmúlt években kutathatóvá tett adatbázisok kutathatósága szintén regionálisan egyedülálló lehetőséget ad, a KRTK-ban kialakított Adatközpont radikálisan új, a magyar társadalomtudomány történetében eddig nem ismert módon teszi lehetővé összekapcsolt adatbázisok kutatását. A projektben megvalósuló kutatás a társadalom- és gazdaságtudomány komplex módszerének az alkalmazásával kívánja megadni a választ a mobilitással kapcsolatos kutatási kérdésekre. Az elemzések több társdiszciplína intézményeinek együttműködésében, egyes szakmákra jellemző tudáskészleteket egymással kiegészítve – szociológusok, közgazdászok, antropológusok, politológusok, jogászok, geográfusok, kriminológusok – közös munkájaként, azt MTA TK, az MTA KRTK, A Debreceni Egyetem BTK Politikatudományi és Szociológiai Intézete, az ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszéke  konzorciumának összefogásával valósulnak meg, melyhez más intézmények is kapcsolódnak.

A kutatás a következő témák elemzése alapján kíván közelebb jutni a társadalmi mobiltás is immobilitás okainak és következményeinek a megértéséhez. Integráció-dezintegráció, város-vidék és lakásmobilitás, Iskola és mobilitás, Közfoglalkoztatás és mobilitás, A mobilitás etnikai/nemzetiségi dimenziója, Szociális ellátórendszer és társadalmi mobilitás, Munkaerőpiac és mobilitás – társadalmi reintegráció a börtönbüntetés után, A magyarok migrációs hajlandósága.