Kutatási témáink

Az alábbi felsorolás a nyertes pályázatokon alapuló kutatási projekteinket tartalmazza. Az alábbi projekteken túl kutatóink számos más kutatásban vesznek részt, melyekről a kutatói profiloldalakon található bővebb információ.

A projekt nevére kattintva a projektről részletes tájékoztatást olvashat.
 

1. A magyar társadalom szerkezete, mobilitás a magyar társadalomban

 Kiválósági Együttműködési program - Mobilitás Kutatási Centrum (Kovách Imre)

EFOP – Gyerekesély Kutatócsoport Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (Husz Ildikó)

Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi rezliencia multietnikus környezetben (Papp Z. Attila)

Munkás-társadalom történet (Valuch Tibor)

Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei (Durst Judit)

Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben (Kristóf Luca)

Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban (Kovách Imre)

"Kínai a családban". Magyar-kínai viszonyok Magyarországon az interetnikus párkapcsolatok és a magyar bérszülők kínai családokhoz fűződő viszonyának tükrében. (Kovács Nóra)

Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században (Kállai  Ernő)

2. Speciális helyzetű társadalmi csoportok

EFOP – Gyerekesély Kutatócsoport Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (Husz Ildikó)

Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi rezliencia multietnikus környezetben (Papp Z. Attila)

Lakáshitellel eladósodott családok helyzetének vizsgálata (Csizmady Adrienne)

A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon (Takács Judit)

A roma médiakép 1988-2015: állandó és változó diszkurzív stratégiák és reprezentációs rezsimek (Messing Vera)

Nevelési modellek, oktatási stratégiák - Fókuszban a roma közösség (Bogdán Péter)

Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században (Kállai  Ernő)

3. Család, gyerekek, férfi és női szerepek, öregedő társadalmak

Ideológia és pragmatizmus a szakpolitikában. A második és a harmadik Orbán-kormány családpolitikája (Szikra Dorottya)

Az apák szerepe a különélő gyermekeik nevelésében (Szalma Ivett)

A fertilitással kapcsolatos ismeretek és az ismeretátadás hatékonysága (Szalma Ivett)

Intézményi reformok öregedő társadalmakban: jogi és politikai aspektusok (Bartha Attila)

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (Tardos Katalin)

Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire (Hajdu Gábor)

A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon (Takács Judit)

4. Oktatás és munkaerőpiac

EFOP – Gyerekesély Kutatócsoport Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (Husz Ildikó)

Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia multietnikus környezetben (Papp Z. Attila)

Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei OTKA (Durst Judit)

Nevelési modellek, oktatási stratégiák - Fókuszban a roma közösség (Bogdán Péter)

A munkahelyek minősége és az innováció foglalkoztatási hatásai (Illéssy Miklós)

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (Tardos Katalin)

5. A társadalmi rend építőkövei

ERC kutatás: a pletyka és a reputáció dinamikája közösségekben (Takács Károly)

Pletyka, reputáció és kooperáció: A társadalmi rend informális építőkövei (Számadó Szabolcs)

Versengés és negatív hálózatok. A negatív kapcsolatok eredet, dinamikája és káros következményei (Takács Károly)

Emlékezettörténet Keleten: Magyarország 1945-2004 (Zombory Máté)

Kulturális örökség és társadalmi kohézió (Kovách Imre)

6. Állami intézmények működése, működésük hatékonysága és hatása a társadalomra

COURAGE – Gyűjtemények hálózata: Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban (Kovács Éva)

A szakszervezetek részvétele az európai szemeszter folyamatában (Albert Fruzsina)

Intézményi reformok öregedő társadalmakban: jogi és politikai aspektusok (Bartha Attila)

Büntetőjogunk szabályozási újdonságai-a jogtudatban (Hollán Miklós)

A magyar jogrendszer reakcióképessége (Gárdos-Orosz Fruzsina)

A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatásai  (Tóth Mihály)

A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés (Sebők Miklós)

A jogosultság kultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság? (Fekete Balázs)

Judicial Constraints on Legislatures in Central Europe (Pócza Kálmán)

Közpolitika dinamikája Magyarországon (Boda Zsolt)

Mércék a politikában: a politika realista megközelítése (Szűcs Zoltán Gábor)

Magyarország közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban – a jogi keretek elemzése (Varju Márton)

Civil társadalom és a demokratikus intézmények minősége (Farkas Eszter)

A piacgazdaság jogi garanciái (Mezei Kitti)

7. Politikai attitűd, részvétel, kommunikáció

Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015 (Kiss Balázs)

Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás, 2018. (Szabó Andrea)

Tüntetők körében végzett kérdőíves lekérdezés (Mikecz Dániel)

Képviselői munka és választási eredmények (Papp Zsófia)

Mapping the radical right populism and their discourses in public spheres: the case of Romania and Hungary (Szabó Gabriella)

Populism in policy-making (Bartha Attila)

A pártos polarizáció okai és hatásai az európai demokráciákban (Patkós Veronika)

A társadalmi attitűdök magyarázata: általános morális elvek, témakeretezés és kutatási dizájn (Janky Béla)

Populizmus a közpolitika és jogalkotásban (Boda Zsolt)

DEMOS - Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (Boda Zsolt)

8. Felelős várostervezés, fenntartható vidékfejlesztés, környezetvédelem

A várostervezés szociológiája-várostervezés és társadalom (Csizmady Adrienne)

Lakáshitellel eladósodott családok helyzetének vizsgálata (Csizmady Adrienne)

Az agrár és vidékfejlesztési politikák hatása a helyi élelmiszertermelésre (Megyesi Boldizsár)

Societal challenges of energy use (Kőszeghy Lea)

9. Magyarországi kisebbségek, határon túli magyarok, kisebbségi kérdés Európában, migráció

Kisebbségi magyar közösségek történeti adatbázisa (Bárdi Nándor)

A személyi elvű autonómiák belső dinamikája Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése (Dobos Balázs)

A magyarországi német szervezetek helyi és regionális szintű aktivitása 1924 és 1945 között (Eiler Ferenc)

Németek Magyarországon 1950-1990 (Tóth Ágnes)

Kétoldalú szerződéses kapcsolatok és kisebbségvédelem Közép- és Délkelet-Európában (Vízi Balázs)

A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével (Körtvélyesi Zsolt)

Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében (Csata Zsombor)

Kisebbségi kérdés a magyar-román diplomáciai kapcsolatokban Bethlen István minizsterelnöksége idején (Kalmárné Marchut Réka)

Moilitás és társadalmi befogadás a többnyelvű Európában (Vízi Balázs)

Magyar diaszpóra és diaszpóra-politika (Kovács Eszter)

A globális hierarchiák poszt-koloniális és poszt-szocialista percepciója: a hollandiai indonézek és magyarok esete (Hunyadi Márton)

Magyarok Németországban (Feischmidt Margit)

Genezys 2015. Kárpát-medencei ifjúságkutatás (Papp Z. Attila)

A kisebbségi civil-nonprofit szervezetek működési sajátosságai Magyarországon, Romániában és Szlovákiában (Morauszki András)

"die helfte hier und die helfte zu hause" A magyarországi németek története, 1944-1953. Dokumentumkötet. (Tóth Ágnes)

Zsidó oktatás és gyermekintézmények Magyarországon, 1945-1956 (Bányai Viktória)

A jiddis kultúra története Magyarországon (Komoróczy Szonja)

10. Algoritmusok vezérelte társadalom, social media szerepe, Big Data

Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport

Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései (Ződi Zsolt)

Egy online közösségi hálózat életciklusa: big data elemzés (Ságvári Bence)

Algorithmed Public Spheres (Ságvári Bence)

Big Data és a város (Baji Péter)

11. A társadalomtudományi kutatás módszerei, új módszertani trendek

Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport

A politikai és jogi szövegek szövegbányászata és kvantitatív szövegelemzése (Sebők Miklós)

(Disz)kontinuitások - A magyar szociológia 1960 és 2010 között (Kovács Éva)

Empirikus kutatás és a jogtudomány - Jogrendszerek minősítése indexek segítségével (Lőrincz Viktor)